CHEMINVEST, a.s.

Dokumenty 2022

>> Stanovy CHEMINVEST,a.s.

>> Finančné správy, účtovné závierky, informácie:

2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2023 | 2024

>> Oznámenie o konaní riadneho valného zhromaždenia dňa 26.5.2022-informácie pre akcionárov
-vzor tlačiva písomného splnomocnenia
-poučenie akcionárov v zmysle Obchodného zákonníka
-hlasovacie práva
Oznam v denníku Pravda
>> Zápisnica z Valného zhromaždenia zo dňa 26.5.2022

>> Polročná fin. správa za I. polrok 2022 /reg.inf./
- Poznámky k 30. 6. 2022
- Tabuľka porovnávacia zo súvahy k 30. 6. 2022
- Tabuľka porovnávacia z výkazu ziskov a strát k 30. 6. 2022
- Vyhlásenie vedenia spoločnosti
- Oznámenie o uverejnení polročnej správy,Pravda 8.8.2022

>> Ročná finančná správa za rok 2022
>> Výročná správa za rok 2022
Výročná správa za rok 2022 v pdf.
- Audítorska správa
Dodatok audítora-overenie výročnej správy
Dodatok audítora-súlad s ESEF
>> Účtovná závierka za rok 2022
- Poznámky k účtovnej závierke 2022
- Cash flow k účtovnej závierke 2022
- Tabuľka porovnávacia zo súvahy k 31.12.2022
- Tabuľka porovnávacia z výkazu ziskov a strát k 31.12.2022
- Vyhlásenie o správe a riadení spoločnosti
- Vyhlásenie vedenia spoločnosti
- Oznámenie o uverejnení finančnej správy-Pravda 17.4.2023

>> Oznámenie o konaní mimoriadného valného zhromaždenia dňa 20.12.2022
Oznam v denníku Pravda 18.11.2022
Zápisnica z mimoriadného valného zhromaždenia 20.12.2022